×
Marta Sucherska
PL

Urodzona w 1995 roku w Gdańsku. Rzeźbiarka i artystka wizualna.
Absolwentka Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu gdzie obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski w 2020 roku. Brała udział i współorganizowała wiele wystaw zbiorowych. Jest także autorką kilku wystaw indywidualnych. Inspiracji szuka m.in. w życiu codziennym, naturze czy architekturze PRL-u. Jednym z często wykorzystywanych przez artystkę motywów jest autoportret, który przybiera różne formy, od fotografii po rzeźby konceptualne. Materiałem najczęściej stosowanym przez artystkę jest gips. Korzystając z autorskiej techniki barwienia gipsu w masie, realizuje formy przestrzenne, a także płaskorzeźby. Pierwsze z rzeźb wykonanych w tej technice nosiły tytuł „Cielistości". Nawiązuje on do aspektu haptyczności, który w tych pracach wysuwa się na pierwszy plan. Kolejne płaskorzeźby, swoją często organiczną formą i bogatą kolorystyką, autorka nazwała „Wyspami". Aktualna twórczość artystki koncentruje się na działaniach związanych ze swego rodzaju recyklingiem. Punktem wyjścia jej najnowszych realizacji są obiekto-meble, które zupełnie pozbawione pierwotnych funkcji nie przypominają swojej użytkowej formy. W rzeźbach z cyklu „Układ modułów powtarzalnych" łączy ze sobą pozostałości mebli wraz z barwionymi, gipsowymi formami.

Wybrane wydarzenia:
2024:
-Układ modułów powtarzalnych Galeria Duża Scena UAP, Poznań - wystawa indywidualna
-Wolność Galeria Centrala, Poznań - wystawa zbiorowa
2023:
-Wystawa pokonkursowa na projekt i realizację popiersia lgnacego Jana Paderewskiego,Gdańsk
2022:
-40. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom UAP z 2020 roku, Poznań
2021:
-25 lat i 112 dni wystawa indywidualna Galeria Scena Otwarta UAP, Poznań 2020
-Lockdown - wystawa zbiorowa Galeria Scena Otwarta UAP, Poznań
-Progi wystawa indywidualna Galeria Scena Otwarta UAP, Poznań 2019
-100Rzeźba - Przyszłość - wystawa studentów Wydziału Rzeźby UAP, Brama Poznania, Poznań
-Korelacje - wystawa studencka Stara Rzeźnia, Poznań
-Rozbieg - wystawa 7 Pracowni Rzeźby. Galeria Działań, Warszawa
-Wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby UAP Brama Poznania, Poznań 2018
-Skala- wystawa studentów Koła Naukowego Rzeźby UAP, Peryskop, Poznań

ENG

Born in 1995 in Gdańsk, she is a sculptor and visual artist. A graduate of the Sculpture Department of the Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznań, where she defended her master's thesis with distinction in 2020. She has participated and co-organized many group exhibitions and is also the author of several solo exhibitions. She seeks inspiration in everyday life, nature, or the architecture of the PRL. One of the motifs often used by the artist is the self-portrait, which takes various forms, from photography to conceptual sculptures. The material most commonly used by the artist is plaster. Using her original technique of dyeing plaster in mass, she creates spatial forms as well as bas-reliefs. The first sculptures made in this technique were titled "Fleshiness." It refers to the aspect of hapticity, which comes to the forefront in these works. The subsequent bas-reliefs, with their often organic form and rich color palette, the author named "Islands." The artist's current work focuses on activities related to a kind of recycling. The starting point for her latest realizations are object-furniture pieces that, completely devoid of their original functions, do not resemble their utilitarian form. In the sculptures from the "System of Repeatable Modules" series, she combines remnants of furniture with dyed plaster forms. 

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy