×

Regulamin newslettera

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2017.1219 j.t.), Totuart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Śnieżnej 3, 80-554 Gdańsk, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000775129, o numerze NIP 957-11-13-920 (zwana dalej „ToTuart”) publikuje poniżej regulamin newslettera:

 

 • Usługa bezpłatnego newslettera (informacja handlowa otrzymywana drogą elektroniczną) świadczona jest przez ToTuart na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ToTuart informacji handlowej drogą elektroniczną.
 • Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od ToTuart ofert drogą elektroniczną, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie na adres poczty elektronicznej podanej przy zapisie na newsletter, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o ofertach lub usługach ToTuart.
 • Oferta wysłana drogą elektroniczną, oprócz ofert wskazanych w ust.3 zawierać będzie w szczególności: informację o nadawcy oraz jego adresy elektroniczne, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z otrzymywania ofert drogą elektroniczną.
 • Ofertę drogą elektroniczną może otrzymywać każda osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną oraz podała swój adres poczty elektronicznej. Użytkownik stronę internetową www.totuart.com, poprzez wypełnienie formularza subskrypcji udostępnionego na stronie, wyraża zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od ToTuart.
 • Przez wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną Użytkownik zawiera z ToTuart umowę o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
 • Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych kapitałowo z ToTuart informacji handlowej drogą elektroniczną, do usług świadczonych drogą elektroniczną przez te podmioty, zastosowanie mają postanowienia ust. 1 do 10.
 • Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 • Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 • Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez ToTuart za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 j.t.) na konto e-mail Użytkownika.

 

Polityka Prywatności

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*

(*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totuart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Śnieżnej 3, 80-554 Gdańsk, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000775129, o numerze NIP 957-11-13-920 (dalej „My” albo ToTuart”) prowadząca Galerię ToTuart, stronę internetową pod adresem www.totuart.com.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez ToTuart

W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować listownie, mailowo oraz telefonicznie, poniżej są zamieszczone nasze dane kontaktowe:

Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny ToTuart

Plac Konesera 10A

03-736 Warszawa

 

biuro@totuart.com

tel. +48 605 909 547

 

Jak otrzymaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy komisu, zawierania umowy sprzedaży galeryjnej, zawieraniu umowy konserwacyjnej lub świadczenia innych usług, przekazaniu obiektu do wyceny, poprzez formularz kontaktowy, podczas rejestracji osobistej lub internetowej, również rejestracji w naszych aukcjach na Onebid.pl lub przekazałeś nam je drogą mailową.

 

W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, konserwacji, oprawienia lub komisu;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umów, dokonaniem i otrzymaniem płatności.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla:

 • celów podatkowych i rachunkowych;
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Twoje dane są również przetwarzane przez ToTuart na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ToTuart, w celach wskazanych poniżej:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez ToTuart;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Biurze Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolny sposób, w każdym momencie.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do momentu, kiedy wygasa nasz obowiązek przetwarzania Twoich danych, nałożony na Nas powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dla celów wykonania obowiązków wynikających z łączącej Nas umowy, a także dla przestrzegania wymogów określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania lub adres korespondencyjny;
 • PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych (nie zaliczając do tego katalogu numeru rachunku bankowego), niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ToTuart?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy,
  Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Nami przez formularz dostępny na stronie internetowej www.totuart.com lub w naszej Galerii.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ToTuart; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

Kiedy możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez ToTuart?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
  w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Nas w prowadzeniu rachunkowości, przeprowadzania płatności online, prowadzeniu strony internetowej, systemów informatycznych oraz wykonujących usługi konsultingowe i audytowe. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, wykonują swoje zadania na podstawie umowy z Nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Zawierane przez Nas umowy powierzania przetwarzania danych zawierają klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na Nas obowiązek przetwarzania Twoich danych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, HubSpot Inc, MailJet Inc w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże bez stosowania zautomatyzowanego profilowania.
Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

 

Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

W każdej chwili możecie wycofać wyrażoną przez Was zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail: biuro@totuart.com lub pocztą na adres: Plac Konesera 10A, 03-736 Warszawa, Polska/Poland.

 

Polityka cookies

 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące plików cookie używanych w Serwisie totuart.com. Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż bez umieszczenia plików Cookie i/lub podobnych technologii w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować w pełni funkcjonalności naszego Serwisu. Z tego względu wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików Cookie podczas korzystania przez Państwa z Serwisu totuart.com za pomocą domyślnych ustawień przeglądarki (zgodnie z art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
Jednakże mogą Państwo zrezygnować z wykorzystywania tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki.

 

Niniejsza polityka Cookie składa się z następujących części:

 

 1. Czym są pliki Cookie?
 2. Do czego używamy plików Cookie?
 3. Jakiego rodzaju plików Cookie używamy?
 4. Czy mogę sterować plikami Cookie lub je usunąć?
 5. Czy używamy plików Cookie?

 

1. Czym są pliki Cookie?

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 

2. Do czego używamy plików Cookies?

 

 • Używamy ich by Strona totuart.com stawała się łatwiejsza (bardziej intuicyjna) w użytkowaniu i aby lepiej dopasować nasze Strony oraz nasze produkty do Państwa zainteresowań i potrzeb.
 • Pliki Cookie mogą również być używane do przyśpieszenia Państwa przyszłych aktywności i doświadczeń na naszych Stronach.
 • Pliki Cookie pozwalają także zapamiętać Państwa sesje logowania ułatwiając tym samym dostęp do treści wymagających rejestracji.
 • Używamy ich także do kompilacji anonimowych, statystyk, które pomagają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w polepszeniu ich struktury i zawartości.
 • Pliki Cookie mogą służyć także dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Pliki Cookie są niezbędne do poprawnej integracji witryny z usługami społecznościowymi, takimi jak Facebook.com czy Twitter.com.

 

3. Jakiego rodzaju plików Jakiego rodzaju plików Cookie używamy?

 

W ramach Serwisu totuart.com stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

TYP PLIKU COOKIE   CO ONO ROBI?   CZY TE PLIKI ZBIERAJĄ MOJE DANE OSOBOWE/IDENTYFIKUJĄ MNIE?
         
Konieczność   Te pliki Cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu totuart.com, pozwalają na poruszanie się po naszej stronie oraz używania jej elementów. Przykłady wliczają zapamiętywanie poprzednich akcji (np. otwartych tekstów) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.   Te pliki nie identyfikują Państwa personalnie. Jeżeli nie zaakceptują Państwo tych plików Cookie, może to wpłynąć na prawidłowe działanie strony lub jej części.
         
Wydajność   Te pliki Cookie pomagają nam zrozumieć jak odwiedzający wchodzą w interakcje z naszą stroną internetową, poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedzili, czas jaki spędzili na stronie oraz problemy jakie na niej napotkali, jak np. komunikaty o błędach. To pomaga nam polepszać działanie naszej strony. Do tego celu wykorzystujemy narzędzie monitorujące Google Analytics   Te pliki Cookie nie Identyfikują Państwa personalnie. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo.
         
Funkcjonalność   Te pliki Cookie pozwalają naszym stronom internetowym na zapamiętywanie Państwa wyborów (jak np. nazwa użytkownika, język czy region) by dostarczyć bardziej spersonalizowane działania online. Pozwalają również odwiedzającym na oglądanie filmów i animacji, używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.   Informacje, które te pliki zbierają mogą zawierać również te, które mogą Państwa identyfikować, a które sami Państwo udostępniacie, np. nazwę użytkownika. Zawsze będziemy z Państwem szczerzy na temat danych, które zbieramy, tego co z nimi robimy i z kim się nimi dzielimy. Jeżeli Państwo nie włączą tych plików, może to wpłynąć na działanie strony internetowej i jej funkcjonalności oraz może ograniczyć dostęp do jej zawartości.
         
Bezpieczeństwo   Pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu   Informacje, które te pliki zbierają mogą zawierać również te, które mogą Państwa identyfikować, a które sami Państwo udostępniacie, np. nazwę użytkownika.
         
Pozycjonowanie / reklama   Te pliki Cookie są używane do dostarczania Państwu zawartości odpowiednich dla zainteresowań i szukanych informacji. Mogą być używane do dostarczania pozycjonowanych reklam lub ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy. Pomagają nam także zmierzyć efektywność danej kampanii reklamowej na Serwisie totuart.com oraz totuart.com i nie tylko. Możemy używać tych plików Cookie do zapamiętywania odwiedzanych przez Państwa stron i możemy dzielić się tą informacją z innymi stronami, wliczając w to reklamodawców i nasze agencje.   Większość rodzajów tych plików namierza klientów za pomocą ich adresu IP, więc mogą być zbierane niektóre dane osobowe. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tych plików, włączając to jakie dane są zbierane i w jaki sposób są używane prosimy o zapoznanie się z poniższymi akapitami.

 

4. Czy mogę sterować plikami Cookie lub je usunąć?

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W tym celu prosimy byście Państwo odnieśli  się do instrukcji swojej przeglądarki internetowej lub wyświetlili pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli zablokujecie używane przez nas pliki Cookie, może to wpłynąć na pogorszenie jakości Serwisu totuart.com oraz totuart.com, na przykład odwiedzenie pewnych obszarów naszych strona nie będzie dostępne bądź nie otrzymacie Państwo spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Jeżeli używacie różnych urządzeń do przeglądania Serwisu totuart.com oraz totuart.com (np. komputera, tabletu czy smartphon’a) musicie się upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana do Waszych preferencji.

 

Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

 

5. Czy używamy plików Cookie?

 

Korzystamy z usług wielu dostawców, którzy także mogą zakładać pliki Cookie w naszym imieniu, gdy odwiedzają Państwo serwis totuart.com. Pozwalają one im na dostarczanie usług, które zapewniają Ci dostawcy. Aby dowiedzieć się więcej o tych plikach lub aby zrezygnować (opt-out) z ich otrzymywania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Gdy odwiedzają Państwo serwis totuart.com mogą Państwo otrzymywać pliki Cookie pochodzące od podmiotów trzecich – ich stron internetowych lub domen. Staramy się identyfikować te pliki zanim wejdą w użycie, aby mogli Państwo sami zdecydować czy chcą je włączyć czy też nie. Więcej informacji na temat tych plików Cookie może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich.

close Wózek sklepowy