×

 I Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem totuart.com prowadzony jest przez ToTuart  Sp.  z  o.o.  ul. Śnieżna 3, 80-554 Gdańsk KRS 0000775129,  NIP 9571113920,  REGON 382741625 (zwaną dalej Galerią ToTuart).
 2. Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Galerię ToTuart .
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Galerii ToTuart oznacza akceptację przez KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.

II Składanie zamówień

 1. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza "kontakt" na stronie internetowej sklepu lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@totuart.com. 
 2. Galeria ToTuart nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych w zamówieniu.
 3. Galeria ToTuart informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póżn. zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
 4. Złożenie oferty przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez Galerię ToTuart w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu oferty przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Galerii ToTuart w przedmiocie przyjęcia oferty Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

III Płatności

 1. Ceny dzieł znajdujące się na stronie internetowej Galerii ToTuart totuart.com, podane są w PLN i są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z procedurą VAT MARŻA dla dzieł sztuki.
 2. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 3. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką zamówienia, do każdego zamówienia wystawiana jest odpowiednio faktura VAT lub faktura VAT MARŻA dla dzieł sztuki. W tym celu, w treści zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 4. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form: przelew tradycyjny na konto bankowe ToTuart, kartą płatniczą lub gotówką w siedzibach stacjonarnych ToTuart. Szczegóły w zakładce "formy płatności".

Z zaznaczeniem, że Galeria ToTuart nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego kartą płatniczą, Galeria ToTuart dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania rachunku bankowego Galerii ToTuart. W przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego na konto, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę Galerii ToTuart pod numerem telefonu +48 605 909 547 lub adresem e-mail: biuro@totuart.com, w celu skrócenia procesu zamówienia.

IV Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w magazynie sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę sklepu.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego koszt. Warunki i możliwość wysyłki za granicę są uzgadniane indywidualnie z KLIENTEM.
 4. Dostawa obiektów może zostać zrealizowana pocztą kurierską, pocztą tradycyjną, poprzez Paczkomaty albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego. Koszt dostawy zależy od wartości zamówienia i wynosi minimum 70 zł.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 5 dni, a maksymalnie do 14 dni roboczych i jest liczony:

a) od momentu potwierdzenia przez Galerię ToTuart oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,

b) od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Galerii ToTuart – w przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności w drodze tradycyjnego przelewu bankowego.

6. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, Galeria ToTuart skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

V Odbiór towaru

 1. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,

b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,

c) poinformowania Galerii ToTuart o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.

3. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Galeria ToTuart nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.

4. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do Galerii ToTuart, Galeria ToTuart nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji lub w przypadku uszkodzenia lub zagubienia zwracanej przesyłki Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Galerii ToTuart kary umownej w wysokości 70% wysokości kosztów zamówienia w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika lub od 14 dni od momentu nadania zwracanej przesyłki.

5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, Galeria ToTuart zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.

VI Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do Galeria ToTuart pisemnego oświadczenia mailem pod adres: biuro@totuart.com lub pod adres pocztowy: Galeria Sztuki ToTuart, Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 10A, 03-736 Warszawa.
 2. W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Galeria ToTuart telefonicznie (+48 605 909 547) w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego kartą płatniczą, Galeria ToTuart dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
 4. Galeria ToTuart zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez Galerię ToTuart, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, ani uszkodzeń.

VII Reklamacje

 1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
 3. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Galerii ToTuart z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć Galerii ToTuart stosowne zawiadomienie w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji oraz skontaktować się z Galerią ToTuart w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.
 4. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska sklepu co do reklamacji, przyjmuje się, że sklep uznał reklamację.
 5. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu/tytuł pracy, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności Galerii ToTuart z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej biuro@totuart.com, pisemnie pod adres: Galeria Sztuki ToTuart, Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 10A, 03-736 Warszawa lub osobiście w wyżej wymienionym lokalu.
 7. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji Galeria ToTuart ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym Galerii ToTuart a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie.
 2. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Galerii ToTuart.
 3. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów prezentowanych w sklepie jest bezwzględnie zabronione.
close Wózek sklepowy