×
Tomasz Krzpiet
PL

Urodził się w 1986 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie. W latach 2007 - 2012 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. W roku 2012 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Adama Myjaka. Od 2014 r. asystent w Pracowni Brązu na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. W 2022 uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuki na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Od 2022 prowadzi pracownię Brązu na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie.
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotny Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znaczącym czynnikiem dla tematyki prac artysty jest przeobrażenie - metamorfoza organizmów. Interesuje go moment przejścia z jednej rzeczywistości w inną, którą stara się określić za pomocą formy, ciała i struktury w humanoidalnych tworach, które powołuje do istnienia.

ENG

He was born in 1986. He graduated from the High School of Fine Arts in the Complex of Fine Arts Schools in Lublin. From 2007 to 2012, he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Sculpture. In 2012, he obtained a diploma with distinction in the studio of Prof. Adam Myjak. Since 2014, he has been an assistant in the Bronze Studio at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2022, he obtained a doctorate degree in art at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Since 2022, he leads the Bronze Studio at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

He has participated in many individual and group exhibitions. He is a multiple scholarship recipient from the Marshal of the Lubelskie Voivodeship in the field of artistic creation and a scholarship recipient from the Minister of Culture and National Heritage.

A significant factor for the thematic focus of the artist's work is transformation - the metamorphosis of organisms. He is interested in the moment of transition from one reality to another, which he tries to define through form, body, and structure in humanoid creations that he brings into existence.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy