×
Michał Jackowski
PL

Artysta rzeźbiarz urodzony w 1978 roku w Białymstoku. W 2003 roku ukończył studia z dyplomem magistra sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od ponad 15 lat w swojej białostockiej pracowni tworzy w zakresie małych form rzeźbiarskich jak również realizuje rozwiązania pomnikowe, wnętrza sakralne oraz wykonuje realizacje dla przestrzeni urbanistycznych. Białostoczanin często podkreśla, iż inspiracją do pracy jest dla niego rodzina i relacje w rodzące się w niej. A jest ich wiele, gdyż wraz ze swoją żoną i siedmiorgiem dzieci tworzą unikalną kolekcję osobowości.
W 2017 roku jego cykl prac pt. "Antique Games" został zaprezentowany na Międzynarodowym Biennale Sztuki we Florencji i wyróżniono go dwoma nagrodami. W 2018 roku prace artysty gościły na wystawach i pokazach sztuki w Londynie, Zurychu, Como oraz Bazylei na ArtBaselWeek. W 2019 roku zdobyły dwie nagrody w Rzymie, podczas pokazu Artrooms Roma. Rok 2019 przyniósł jeszcze dwie nagrody na międzynarodowej wystawie w Londynie, gdzie Jackowski został uhonorowany nagrodą instytucji Artlove.uk, oraz Vastari i zaproszony do współpracy przez międzynarodową galerię Continiego - Cris Contini Contemporary. Galeria od 2020 zaczęła współpracę z artystą w Anglii, we Włoszech, we Francji,w Niemczech oraz Szwajcarii. Zwieńczenie 2019 roku to duża wystawa w Operze i Filharmonii Podlaskiej pod patronatem Sułtanatu OMANU.
Także w 2019 prace Jackowskiego jako jednego z nielicznych Polaków zaprezentowane zostały w Miami na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Scope podczas ArtBasel Miami Week i zostały zakupione do amerykańskich i meksykańskich prywatnych kolekcji.
W 2020 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za dotychczasowy całokształt pracy twórczej.
Od 2020 roku Michał Jackowski współpracuje w Polsce z Artutito-Exquisite Art Gallery prowadzoną przez Jakuba Fijewskiego, która eksponuje prace artysty w apartamentach przy ul. Złotej 44, w Hotelu Europejskim oraz w Hali Koszyki w Warszawie.

ENG

The sculptor artist. Born in 1978 in Białystok. In 2003, he completed his studies with a Master of Arts degree at the Academy of Fine Arts in Warsaw. For over 15 years, in his Białystok studio, he has been creating small sculptural forms as well as implementing monumental solutions, sacred interiors, and works for urban spaces. Artist often emphasizes that his family and the relationships that arise within it are an inspiration for his work. And there are many, as together with his wife and seven children they form a unique collection of personalities.

In 2017, his series of works titled "Antique Games'' was presented at the International Art Biennale in Florence and was awarded two prizes. In 2018, the artist's works were featured in exhibitions and art shows in London, Zurich, Como, and Basel during ArtBaselWeek. In 2019, they won two awards in Rome during the Artrooms Roma show. The year 2019 also brought two awards at an international exhibition in London, where Jackowski was honored with an award from the institution Artlove.uk, as well as Vastari and was invited to collaborate by the international gallery Continini - Cris Contini Contemporary. Since 2020, the gallery has started collaborating with the artist in England, Italy, France, Germany, and Switzerland. The culmination of 2019 was a large exhibition at the Opera and Philharmonic Podlaska under the patronage of the Sultanate of OMAN.

Also in 2019, Jackowski's works as one of the few Poles were presented in Miami at the International Art Exhibition Scope during ArtBasel Miami Week and were purchased for American and Mexican private collections.

In 2020, he received the Artistic Award of the Mayor of Białystok for his overall creative work.

Since 2020, Michał Jackowski has been collaborating in Poland with Artutito-Exquisite Art Gallery run by Jakub Fijewski, which exhibits the artist's works in apartments at Złota 44 Street, at the European Hotel, and at Koszyki Hall in Warsaw.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy