×
Konrad Tomaszewski
PL

Urodzony w 1964 roku, w Bystrzycy Kłodzkiej. Rzeźbiarz, grafik, fotografik, jubiler, projektant wnętrz, a także pedagog, dziennikarz i społecznik. W 1987 roku ukończył studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, wydział Ceramiki i Szkła. Prof. Ludwik Kiczura uznał go za jednego ze swych najzdolniejszych wychowanków. W swoich poszukiwaniach artystycznych konsekwentnie podejmuje próbę zobrazowania wizerunku człowieka. W swych pracach wykorzystuje: szkło, metal, kamień drewno, tkaninę. Pracując w dowolnej skali, podporządkowuje środki wyrazu zamierzonemu efektowi wizualnemu. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach i sympozjach, w: Europie, Azji, Japonii i USA. Rzeźby są eksponowane w muzeach narodowych i renomowanych prywatnych kolekcjach. Aktywność zawodowa artysty wykracza poza przyjęte schematy. Za działalność artystyczną i społeczną został uhonorowany nagrodami i wyróżnieniami. W 2020 roku uzyskał nominację na członka francuskiej Akademii Sztuki Nauki i Literatury.

Punktem wyjścia i odniesienia jego dzieł jest kultura, zwyczaje oraz ikonografia pierwotnych plemion. Rzeźby w swej formie są rodzajem parafrazy - transcendentalną opowieścią, o zwyczajach i mechanizmach zachodzących w procesie rozwoju cywilizacji. Inspiracja kulturą ludów pierwotnych jest przetworzona i wykreowana na nowo za pomocą sztucznej inteligencji oraz współczesnych narzędzi, które pozwalają na obróbkę szkła, kamienia, metalu, inkrustowania materiałów oraz powlekania złotem, srebrem oraz malaturami. Cykl „MASKI" jest autorską opowieścią artysty o ludziach i ich osobowości oraz ludzkiej naturze. W ramach projektu tworzy opowieść o człowieku, jego zwyczajach, skrywanych pod tytułową „maską". Maska jako przedmiot kultu (lub obrzędu) jest egzemplifikacją natury. Ekspresja, popęd, wyzwolenie, obyczaj, tradycja ... to wszystko zwielokrotnione po stokroć pojawia się, gdy przykrywając twarz maską odsłaniamy swą naturę. Rzeźby tworzone w ramach tego cyklu są zakorzenione w ikonografii oraz pogłębionych badaniach etnograficznych. Nazwy rzeźb wprost odnoszą się do nazw plemion lub grup etnicznych.

ENG

Born in 1964, in Bystrzyca Kłodzka. Sculptor, graphic artist, photographer, jeweler, interior designer, as well as educator, journalist, and social activist. In 1987, he graduated from the Wrocław Academy of Fine Arts, Faculty of Ceramics and Glass. Prof. Ludwik Kiczura considered him one of his most talented students. In his artistic pursuits, he consistently attempts to depict the image of man. In his works, he uses glass, metal, stone, wood, and fabric. Working on any scale, he subordinates the means of expression to the intended visual effect. His works have been presented at dozens of exhibitions and symposia in Europe, Asia, Japan, and the USA. Sculptures are displayed in national museums and renowned private collections. The artist's professional activity goes beyond accepted patterns. For his artistic and social activities, he has been honored with awards and distinctions. In 2020, he was nominated as a member of the French Academy of Art Science and Literature.

The starting point and reference for his works is the culture, customs, and iconography of primitive tribes. The sculptures in their form are a kind of paraphrase - a transcendental story about the customs and mechanisms occurring in the process of civilization development. The inspiration by the culture of primitive peoples is processed and recreated anew with AI and contemporary tools that allow for processing glass, stone, metal, inlaying materials, and coating with gold, silver, and paintings. The "MASKS" series is the artist's personal story about people and their personalities as well as human nature. Within the project, he creates a story about man, his customs, hidden under the titular "mask". The mask as an object of cult (or ritual) is an exemplification of nature. Expression, impulse, liberation, custom, tradition... all this is multiplied a hundredfold when by covering our face with a mask we reveal our nature. The sculptures created within this series are rooted in iconography and in-depth ethnographic research. The names of the sculptures directly refer to the names of tribes or ethnic groups.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy