×
Konrad Smela
PL

Urodzony w 1996 roku w Poznaniu. W 2022 roku ukończył Uniwersytet Artystyczny Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kierunku Rzeźba. Jego praca magisterska została nominowana do Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom UAP oraz do ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Dyplomy ASP 2022 w Gdańsku. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju (m.in. Poznań, Warszawa, Toruń, Kraków, Katowice), jak i za granicą (Czechy, Francja). Od 2022 pracuje na macierzystej uczelni jako asystent w III Pracowni Rzeźby i Otoczenia - Studyjnej. W 2023 roku zaprezentował dwie wystawy indywidualne rzeźby i rysunku. Kuratorował również projekt pt. "Umieralnia" oraz współkuratorował 7 edycję Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Interesuje się szeroko pojętymi technikami rzeźbiarskimi oraz rysunkowymi - od klasycznych technik po nowe technologie. Formalnie posługuje się zarówno figuracją jak i abstrakcją. Nie do końca wierzy we wzajemne wykluczanie się tych pojęć, woli je traktować jako dwa przeciwległe bieguny w spektrum. Jego ostatnie działania ukierunkowane są na eksplorację potencjału nowych technologii w rzeźbie takich jak digital sculpting, skanowanie i druk 3D. Inspiracje czerpie z doświadczanych emocji (zwykle tych negatywnych), (pop)kulturowych wątków i rozważań egzystencjalnych.

Wystawy indywidualne:
- WANDERING THROUGH DOOMERISM
24.04. - 05.05.2023, Galeria Rotunda UAP, Poznań

- NIEPOKOJE
14.01 - 05.02.2023, Galeria Sztuki w Mosinie

Wystawy zbiorowe:
- UMIERALNIA - kuratorstwo wystawy oraz wydawnictwa zina
10.10. - 15.10.2023, DOMIE, Poznań

- NAJLEPSZE DYPLOMY 2022
04.08. - 03.09.2023, Wielka Zbrojownia Sztuki, ASP Gdańsk

- NOTO NOTATNIK ARTYSTY 2022/23
15.12.2022 – 09.01.2023, Galeria Zamostek, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

- 41. i 42. EDYCJA KONKURSU IM. MARII DOKOWICZ NA NAJLEPSZY DYPLOM UAP
7 - 13.11.2022, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Nagrody:
- Nagroda Specjalna Galerii Sztuki w Mosinie

- Wyróżnienie honorowe Rodziny Kopczyńskich
6. STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ IM. PROF. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO, Poznań, 2021,

- Nagroda Fundacji Noto Art,
NOTO MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI KONKURS IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO, Kraków, 2018.

ENG

Born in 1996 in Poznań. In 2022, he graduated from the Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznań with a degree in Sculpture. His master's thesis was nominated for the Maria Dokowicz Competition for the best UAP diploma and for the national Best ASP Diplomas 2022 competition in Gdańsk. He participated in numerous group exhibitions at home (including Poznań, Warsaw, Toruń, Kraków, Katowice) and abroad (Czech Republic, France). Since 2022, he has been working at his alma mater as an assistant in the III Sculpture and Environment Studio - Study. In 2023, he presented two solo exhibitions of sculpture and drawing. He also curated a project called "Umieralnia" and co-curated the 7th edition of the Student Biennale of Small Sculpture Forms named after Prof. Józef Kopczyński. He is interested in a wide range of sculptural and drawing techniques - from classic techniques to new technologies. Formally, he uses both figuration and abstraction. He does not entirely believe in the mutual exclusion of these concepts, preferring to treat them as two opposite poles on a spectrum. His recent activities are focused on exploring the potential of new technologies in sculpture such as digital sculpting, scanning, and 3D printing. He draws inspiration from experienced emotions (usually negative ones), (pop)cultural themes, and existential considerations.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy