×
Julia Stachowska
PL

Urodziła się w 1997 roku w Rawiczu. Ukończyła rzeźbę na ASP w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego oraz historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Członkini kieleckiego Związku Artystów Rzeźbiarzy. Autorka teoretycznych prac z zakresu historii sztuki na temat socrealistycznej architektury w Polsce oraz globalnego ruchu eko-art.
Jako artystka specjalizuje się głównie w abstrakcyjnej rzeźbie kamiennej, grafice warsztatowej oraz fotografii. Regularnie uczestniczy w sympozjach rzeźbiarskich i wystawach swoich prac. Jej prywatna pracownia artystyczna mieści się na Śląsku.
Rzeźbiąc w kamieniu stara się wykorzystać naturalny kolor, strukturę i charakterystyczne właściwości materiału. Rzeźbę postrzega jako kontemplację, wyjątkowe działanie i poszukiwanie ukrytych znaczeń. Kształty stworzone przez artystkę zacierają granice pomiędzy kamieniem a elastyczną, płynną materią. Rzeźby Julii Stachowskiej są minimalistyczne i abstrakcyjne. Artystka współpracuje z wieloma znanymi projektantami wnętrz. Jej rzeźby znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Wzmianki o jej twórczości odnaleźć można w katalogach powystawowych oraz publikacjach komercyjnych.


PRZEBIEG PRACY ARTYSTYCZNEJ:

07. 2019 udział w plenerze rzeźby w kamieniu w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;
02. 2021 Wystawa prac graficznych grupy Lingraf pt. „Bogowie i Boginie", Radlin;
08. 2022 – udział w Międzynarodowym Sympozjum Rzeźby w Dubeneckym Piskowcu, Dubenec (Republika Czeska);
02.2022 "Pierwszy Performance" wystawa performatywna z Pracowni Praktyki Projektu Artystycznego Katarzyny Kozyry w Galerii Hol CPM w Łodzi.;
3-17.03.2023 "PRIME TIME" - wystawa najlepszych dyplomów ASP w Łodzi z roku 2022 –w Fabryce Sztuki w Łodzi.;
03. 2023 Wystawa prac finałowych "14ego Konkursu na małą formę graficzną". Galeria Amcor w Łodzi;
07-31.03.2023 Wystawa indywidualna podczas FINEness International Women's Art Festival'u, Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku;
05-09. 2023 Warsztaty rzeźby figuratywnej w kamieniu w Alberto Gedeon Soto Delgado Atelier – Brno (Republika Czeska);
05-07. 2023 udział w plenerze rzeźby w kamieniu w Ośrodku Pracy Twórczej "Wietrznia" – Kielce;
Publikacja rzeźb w artykule pt. "Modernizm odzyskany", czasopismo Design Alive Home, wydanie specjalne 10/2023, s. 122-135.
09.2023 – przyjęcie do Związku Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach.
29.09.2023-27.10.2023 Wystawa zbiorowa Związku Artystów Rzeźbiarzy w BWA w Ostrowcu (Ostrowiecki Browar Kultury).
05.12-04.02.2024 Kobieca Strona Sztuki. Wystawa finalistek konkursu. Defabryka - Warszawa.
19.01-09.02.2024 Kapitał Sztuki, Wystawa Zbiorowa, BWA w Kielcach.
05.03.2024-04.04.2024 „Rozkwit", Wystawa indywidualna w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Artystka o swoich prezentowanych rzeźbach mówi:
"Serię Gracji tworzyłam od 2021 roku w różnych rodzajach kamienia. Rzeźby te mają nawiązywać do popularnej w sztuce dawnej tendencji przedstawiania małych kobiecych popiersi wykonywanych zwykle z alabastru, stawianych na biurku, czy nad kominkiem. Sama posiadam tego typu rzeźbę, towarzyszyła mi ona przez wiele lat. Na tyle długo by zainspirować mnie do modyfikacji tego typu kanonu przedstawień kobiecych.
Jako historyk sztuki i rzeźbiarka chciałam pokazać kobiety XXI wieku inaczej niż robili to dawni rzeźbiarze. Połączyć minimalizm, abstrakcję i istotę kobiecości w jednym dziele. Moje Gracje są inne niż dotychczasowe portrety, każda z nich jest indywidualnością, ma swój własny charakter pomimo faktu nieposiadania twarzy. Ich charakter zawarty jest zawsze w pozie, posturze, materiale z jakiego zostały wykonane oraz sposobu jego wykończenia. Wszystkie Gracje, mają wystające kręgosłupy, oznakę bólu i cierpienia, życiowy ciężar przecież nierzadko je kształtuje. Kamień dodaje im elegancji, sprawia, że przedstawienie nabiera powagi i odpowiedniej ciężkości. Sprawy kobiet, ich codziennych zmagań, jednostkowości powinny być bowiem poważnie traktowane.
W moich rzeźbach nie przedstawiłam żadnej konkretnej kobiety jednocześnie przedstawiając je wszystkie."


ENG

She was born in 1997 in Rawicz. She completed her studies in sculpture at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź and art history at the University of Łódź. She is a member of the Kielce Association of Sculptors. She is the author of theoretical works on art history concerning socialist realist architecture in Poland and the global eco-art movement.

As an artist, she specializes mainly in abstract stone sculpture, workshop graphics, and photography. She regularly participates in sculpture symposiums and exhibitions of her work. Her private art studio is located in Silesia.

When sculpting in stone, she tries to utilize the natural color, structure, and characteristic properties of the material. She views sculpture as contemplation, a unique action, and a search for hidden meanings. The shapes created by the artist blur the boundaries between stone and elastic, fluid matter. Julia Stachowska's sculptures are minimalist and abstract. The artist collaborates with many well-known interior designers. Her sculptures can be found in private collections at home and abroad. Mentions of her work can be found in post-exhibition catalogs and commercial publications.

The artist describes her sculptures as follows:

"I've been creating the 'Graces' series since 2021, using various types of stone. These sculptures are inspired by a historical artistic tendency to depict small female busts, often made from alabaster, placed on desks or above fireplaces. I personally own such a sculpture, and it accompanied me for many years. It inspired me to modify this traditional representation of femininity.
As an art historian and sculptor, I wanted to portray 21st-century women differently from how past sculptors did. I aimed to blend minimalism, abstraction, and the essence of femininity in a single work. My Graces are distinct from conventional portraits; each one is an individual with its own character, despite lacking a face. Their character is expressed through their posture, stance, the material they're made from, and the finishing technique. All Graces have prominent spines, symbolizing pain, suffering, and the weight of life that often shapes them. The use of stone adds elegance and gravitas to the representation. Women's experiences, struggles, and uniqueness deserve serious consideration.
In my sculptures, I haven't depicted any specific woman, yet collectively, they represent all women."

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy