×
Gaya Lastovjak
PL

Urodzona w 1987 na Litwie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka i pracuje w Krakowie.
Gaya Lastovjak tworzy trójwymiarowe obrazy techniką własną przy użyciu paper mache, płótna i farby olejnej. Obrazy ujawniają rzeźbiarskie widzenie formy, zaskakują swoją różnorodnością pod względem struktury jak i przesłania, koncentrując się na ukazaniu aspektu ludzkiej egzystencji. Artystka najczęściej porusza kwestie dualistycznej natury człowieka czyli dobrych i złych cech, które są częścią ludzkiej natury. Dzięki konkretnym gestom sylwetek w swoich obrazach ukazuje wartościowe cechy, jakimi są jedność, pomoc czy miłość oraz te negatywne, takie jak zazdrość czy kłamstwo.
Artystka gloryfikuje dobre cechy i krytykuje złe. Podejmuje również dialog z aktualnymi wydarzeniami i zjawiskami.
Odejście od tradycyjnej gamy kolorów na rzecz bieli, pozwala na perfekcyjne zaakcentowanie światła i cienia. Wszystko wydaje się być nasycone treścią symboliczną. Autorka powierza materii artystycznej swoje myśli i wyciska na niej piętno własnych uczuć.
Dodatkowo zajmuje się rzeźbą i instalacją z papieru, sztuką performance i happeningiem. 

Prace Gayi Lastovjak były eksponowane na wystawach krajowych i międzynarodowych m.in. we Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Monako, USA, Holandii. Do najważniejszych wystaw należą:
- 14te Biennale Sztuki we Florencji
- Targi Sztuki Współczesnej w Monako
- 59te Biennale Sztuki w Wenecji - pawilon Musa
- wystawa w muzeum Venanza Crocetti w Rzymie
- Artexpo Basel 2.0 w Szwajcarii
- Rome Art Week (RAW) w Palazzo della Cancelleria Vaticana w Rzymie
- Warszawskie Targi Sztuki
- BWA Sandomierz
- The Other Art Fair w galerii Saatchi
- wystawa w galerii Van Gogh w Madrycie
- wystawa w galerii Emporium Brazil Design w Miami.
Gaya Lastovjak jest wielokrotnie nagradzaną artystką. Najważniejsze nagrody:
- 1 miejsce, April Art Awards, The Fusion Art Gallery, Hiszpania
- 1 miejsce, American Art Awards, USA
- 1 miejsce, Artist Grant - Spring, Art Show International Gallery, USA
- Artysta Miesiąca - czerwiec, Camelback Gallery, USA
- 2 miejsce, Top 4, trójwymiarowa Art Award, Light Space & Time Gallery, USA
- 2 miejsce, Figuratively Speaking Competition, Galeria ArtisTTable, USA
- Srebrna Nagroda w kategorii „Portret", Global Painting Conclave, Kanada
- Brązowa Nagroda, Camelback Gallery's Artist Choice VIII International Juried Visual Arts Competition, USA.

Ponadto jej prace pojawiały się w takich publikacjach jak Photographize Arts Culture Magazine (USA), Suboart Magazine (Portugalia) czy w nowojorskim czasopiśmie The Woven Tale Press, gdzie jeden z obrazów artystki znalazł się na okładce magazynu.

 

ENG

Born in 1987 in Lithuania, she graduated in art history from the University of Warsaw. She lives and works in Krakow.
Gaya Lastovjak creates three-dimensional paintings using her own technique with paper mache, canvas, and oil paint. The paintings reveal a sculptural vision of form, surprising with their diversity in terms of structure and message, focusing on showing aspects of human existence. The artist often addresses issues of the dualistic nature of man, that is, good and bad traits that are part of human nature. Through specific gestures of figures in her paintings, she shows valuable traits such as unity, help, or love, as well as negative ones such as envy or lies.
The artist glorifies good traits and criticizes bad ones. She also engages in dialogue with current events and phenomena.
Departing from the traditional color palette in favor of white allows for perfect emphasis on light and shadow. Everything seems to be saturated with symbolic content. The author entrusts her thoughts to the artistic matter and imprints her own feelings on it.
Additionally, she deals with sculpture and paper installation, performance art, and happenings. 

Gaya Lastovjak's works have been exhibited nationally, as well as in Italy, Austria, Spain, Portugal, Monaco, USA, Netherlands among others. Most important exhibitions are:
- 14th Florence Biennial
- Monaco Contemporary Art Fair
- 59th Venice Art Biennial at the Musa Pavilon
- exhibition in the Venanzo Crocetti Museum in Rome
- Artexpo Basel 2.0 in Switzerland
- Rome Art Week (RAW) at the Palazzo della Cancelleria Vaticana in Rome
- Warsaw Art Fair
- BWA in Sandomierz
- The Other Art Fair by Saatchi Gallery
- exhibition in the Van Gogh Gallery in Madrid
- exhibition in the Emporium Brazil Design Gallery in Miami.
Gaya Lastovjak is an award-winning artist. Most important awards:
- 1st place, April Art Awards, The Fusion Art Gallery, Spain
- 1st place, American Art Awards, USA
- 1st place, Artist Grant - Spring, Art Show International Gallery, USA
- artist of the month - June, Camelback Gallery, USA
- 2nd prize, Top 4, three-dimensional Art Award, Light Space & Time Gallery, USA
- 2nd prize, Figuratively Speaking Competition, ArtisTTable Gallery, USA
- silver award, "Portrait" category, Global Painting Conclave, Canada
- bronze award, Camelback Gallery's Artist Choice VIII International Juried Visual Arts Competition, USA.

In addition, her art was featured in publications such as Photographize Arts Culture Magazine (USA), Suboart Magazine (Portugal) or The Woven Tale Press (New York) where one of the artist's paintings was featured on the cover of the magazine.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy