×
Adamski Wawrzyniec
PL

Urodzony w 1993 r. Pseudonim jakim artysta się posługuje pochodzi od jego nazwiska oraz drugiego imienia. Jest artystą sztuk wizualnych wykorzystujący naprzemiennie różne media: instalacje, rzeźby i malarstwo, ale również poezję, która pozwala mu spojrzeć w głąb swojej twórczości.
W wielu swoich pracach artysta przedstawia nam motywy odnoszące się do symboli opartych o ikonografię nowożytną, a także do uważnie dobranych zbiorów symboli i odniesień do kultury zachodniej.

Poszukiwania drgań, organiczności i plastyczności w malarstwie przeniósł w 2021 roku na przestrzenne skomplikowane instalacje artystyczne stworzone w głównej mierze z drutu. Łączą w sobie delikatność drucianych wici i morficzny kształt z brutalizmem i prostotą wkomponowanych weń różnej materii jak np. suszone skórki pomarańczy, sznurek, materiał.
Drut pozwala twórcy na płynne modelowanie formą, tworząc swojego rodzaju plastyczność w kontekście jędrności i ciągliwości tak mocno tożsamych z jego malarstwem.
Artysta przed przystąpieniem do pracy nad danym dziełem wykonuje jedynie proste szkice, gdyż to podczas fizycznych zmagań materia jest w stanie pozwolić lub nie na nadanie założeń pierwotnego kształt. Adamski Wawrzyniec celowo używa drucianego materiału dającego techniczne możliwości jego formowania, giętkość, plastyczność, jego podatność na kształtowanie, uległość wobec woli twórcy i poczucia stałości nadanego kształtu.
Dodatkowo drut oddaje potrzebę artysty na ukazanie wrażeniowości fal, drgań i dźwięków poprzez gęste sploty tego tworzywa stwarzając rzeźby niejako naczyniami, nośnikami organicznego, pierwotnego i wiecznego echa. W tej wszechobecnej podniosłości jest miejsce na niepokój, napięcie, ale też na estetykę i delikatność, poszukiwanie piękna jako dowodu na istnienie Absolutu.

WYSTAWY INDYWIDUALNE:
08.02.2024 r – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa „PRIMEVAL" – instalacje, malarstwo
20.06.2022 r – Centrum Dialogu Kultur, Węgrów [przeszklony wirydarz klasztorny].
„Ziarno zasiane" – wystawa jednej instalacji

WYSTAWY ZBIOROWE:
04.06.2023 r – Zakład Kulturalny, Gdańsk. „Chimery" - instalacja

ENG

Born in 1993, the artist adopts a pseudonym derived from his surname and second name. He is a visual artist who utilizes various media, including installations, sculptures, painting, and poetry, which allows him to delve deeply into his creative process.
In many of his works, the artist presents themes related to symbols based on well-chosen collections of symbols and references to Western culture.
His search for lines, organicity, and plasticity in painting led to the creation of complex, large-scale installations made primarily of wire in 2021. These installations combine the delicacy of woven threads with the morphological shape and brutal simplicity of assembled elements made of various materials such as dried orange peels, string, and other substances.
Wire allows the artist to fluidly model forms, creating a unique plasticity in relation to rigidity and elasticity that are strongly associated with his painting.
Before starting work on a particular piece, the artist makes only simple sketches because during physical struggles with the material, it is capable of either yielding or resisting initial assumptions about its shape. Adam Wawrzyniec intentionally uses wire material that provides technical possibilities for shaping, flexibility, plasticity, its malleability to the will of the artist and a sense of permanence given to its form.
Additionally, wire fulfills the artist's need to express the sensitivity of folds, lines, and sounds through dense clusters of this medium, creating sculptures that serve as vessels for organic, primal, and eternal echoes. In this all-encompassing elevation is space for unrest and tension, but also for aesthetics and delicacy, in pursuit of beauty as evidence of the existence of the Absolute.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy